Nowe stanowiska badawcze w OBR CTM S.A.

Mimo, że budowa laboratorium EMC-LabNet jeszcze się nie rozpoczęła, to już teraz uruchomiliśmy nowe stanowiska badawcze. Tym samym oferta usług komercyjnych, związanych z badaniami i certyfikacją specjalistycznych urządzeń, została rozszerzona.

 

13 sierpnia 2020 r. zakończył się cały proces odbioru nowych stanowisk laboratoryjnych, zakupionych w ramach projektu EMC-LabNet. W ramach umowy dostawca czyli firma EMC – FORTO s.c. przeszkoliła pracowników w obszarze obsługi, diagnostyki i eksploatacji stanowisk.  Zdobyte certyfikaty to nie tylko rozszerzenie wiedzy w obszarze możliwości laboratoriów EMC, ale też podniesienie jakości świadczonych usług.

 

 

Dysponowanie nowymi stanowiskami:

 

  • do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości,
  • do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości.

 

 

 

to także pozyskane przez Projekt EMC-LabNet możliwości rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji postawionego przed OBR CTM S.A. celu z działalności komercyjnej związanej z projektem.

 

Badania akredytowane

Laboratoria świadczą akredytowane usługi badawcze zgodnie z zakresami akredytacji Ministra Obrony Narodowej (19/MON/2017 i 20/MON/2017) oraz Polskiego Centrum Akredytacji (AB 295 i AB 296). Posiadamy również uznanie Polskiego Rejestru Statków.

 

Realizujemy badania na potrzeby certyfikacji produktów (ustawa OiB, Dyrektywy UE – oznakowanie CE, wymagania towarzystw klasyfikacyjnych: PRS, DNV GL). Świadczymy również usługi badań konstruktorskich polegających na weryfikacji właściwości urządzeń już na etapie prac koncepcyjnych i modelowych. Konstruktorzy wyrobów mają możliwości sprawdzenia założeń projektowych i wprowadzania ewentualnych korekt na wczesnym etapie realizacji produktu.

 

Jakość wyników badań i niezależność gwarantuje wdrożony system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratoria Spółki posiadają nowoczesną i zaawansowaną technologicznie infrastrukturę badawczą, która jest rozwijana przy wsparciu dotacji z UE.

 

W zespole siła

 

Rozbudowa laboratorium oraz wachlarza usług to efekt wielomiesięcznego zaangażowania szerokiego gremium specjalistów. Mimo szeregu napotykanych trudności – w tym wynikających z COVID 19, znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozbudowanym laboratorium znajdującym się aktualnie w obiekcie B2.

 

Tu bardzo chciałbym podziękować za bezpośrednie zaangażowanie w proces tworzenia wymagań, opiniowania rozwiązań przedkładanych przez Dostawcę (firmę EMC-FORTO s.c.), przeprowadzania testów akceptacyjnych (w tym jakościowych) i szereg licznych działań zmierzających do gotowości Spółki w nowym obszarze badań laboratoryjnych, takich osób  jak pracownicy  Pionu Badań i Rozwoju, Pionu Wsparcia, Zespołu Zapewnienia Jakości  – mówi Kierownik Projektu Piotr Nisgorski.

 

 

Szukamy generalnego wykonawcy do rozbudowy ośrodka naukowo-technologicznego

Nowoczesny obiekt o powierzchni około 1050  metrów kwadratowych powstanie na terenie Centrum Techniki Morskiej w Gdyni Oksywiu. Będzie mieścił rozbudowane  laboratorium badawcze wyposażone w nowoczesną, w skali światowej,  aparaturę.  Pozwoli to na znaczne poszerzenie wachlarza usług oferowanych obecnie przez Spółkę.

 

15 lipca 2020 r. OBR CTM S.A. uruchomiło postępowanie obejmujące swoim zakresem realizację robót budowlanych oraz dostawę i montaż wraz z uruchomieniem niezbędnych systemów. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przeniesienie stanowisk badawczych dla urządzeń wielkogabarytowych, dostawę i montaż wyposażenia obiektów m.in. w meble czy osprzęt p.poż . Ponadto Spółka oczekuje doświadczenia i umiejętności w prowadzeniu spraw administracyjno-biurowych przy tego typu projekcie oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie użytkowania.

 

Inwestycja powstanie w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet), realizowanego z unijnego programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Obecnie na terenie gdyńskej siedziby firmy znajduje się biurowiec oraz  specjalistyczne laboratoria. OBR CTM S.A. posiada również swój oddział w Gdańsku. Dalszy rozwój i rozbudowa są koniecznością. Jak mówi p.o Prezes Marcin Wiśniewski:

 

Rozbudowa części badawczo-technologicznej jest konieczna i podyktowana rosnącymi oczekiwaniami rynku. Szybki rozwój technologii jest widoczny od lat i to  w różnych obszarach gospodarki. Profesjonalne działania na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, jak również poszukiwania  różnego rodzaju innowacji – produktowych,  procesowych  czy technologicznych są kluczowe dla szybkiego rozwoju gospodarczego. Wymaga to systematycznej rozbudowy posiadanego zaplecza badawczego.

 

Kto może składać dokumenty

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. zasady konkurencyjności. Potencjalni wykonawcy mają czas na złożenie ofert do 21 września (poniedziałek) 2020 r. godz. 11:30.

 

Projekt budynku zawiera szereg innowacyjnych,  nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań. Ponieważ będą w nim prowadzone między innymi badania nad kompatybilnością elektromagnetyczną, musi spełniać szereg wymogów technicznych, ale również funkcjonalnych i estetycznych. Trzeba tu również pamiętać o ochronie otoczenia i pracowników przed emisją pracujących urządzeń.

 

Musimy pamiętać, że badania kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne do legalnego oznaczania produktu znakiem CE i sprzedaży w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Dotyczy to również urządzeń i elementów systemów okrętowych, które podlegają certyfikacji przez towarzystwa klasyfikacyjne (np. PRS, DNV) i tym samym mogą być dopuszczone do eksploatacji na statkach i okrętach. Zlecenia realizujemy dla szerokiego kręgu interesantów– dodaje dr inż. Przemysław Pozański, zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Badań i Rozwoju.

 

Budynek laboratorium będzie jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na terenie ośrodka naukowo-technologicznego w Gdyni. Zaprojektowany z myślą o ekologii zakłada wykorzystanie alternatywnych źródeł czystej energii, takich jak energia słoneczna . Dodatkowo w projekcie znajdują się udogodnienia dla pracowników, które mają zachęcać do korzystania z ekologicznych sposobów dojazdów do pracy.

 

Planowany harmonogram prac

 

Prace budowlane w ramach projektu EMC Lab–Net powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Ponieważ cały czas prowadzone są badania oraz rozbudowywane są stanowiska badawcze, konieczne jest jak najszybsze przeniesienie się do większego i dostosowanego obiektu.

 

Dysponowanie szczegółową dokumentacją projektową wcielaną w życie przez  rzetelnego wykonawcę robót powinno umożliwić oddanie do użytkowania obiektu jeszcze przed końcem roku 2021 – wskazuje Kierownik Projektu Piotr Nisgorski.

 

Polski lider w badaniu technologii wysokoczęstotliwościowych

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. wraz z ASTAT sp. z o.o. wspólnie realizują znaczący projekt w ramach środków UE POIR 4.2 dla rozwoju techniki morskiej. Firmy podpisały umowę na zaprojektowanie i dostawę stanowiska bezodbiciowego do badania pól elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń i systemów techniki morskiej oraz zaprojektowanie i dostawę stanowiska do badania odporności na oddziaływanie impulsowych pól elektromagnetycznych wysokiej mocy.

 

Zawarcie umowy wieńczy jeden z etapów projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet), realizowanego w ramach unijnego programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Głównym celem projektu realizowanego wspólnie z firmą ASTAT jest opracowanie i dostarczenie stanowiska obejmującego dużą semi-bezodbiciową komorę pomiarową (SAC) o 10-metrowym polu pomiarowym, system do badań odporności promieniowanej, system do pomiarów emisji promieniowanej oraz system do narażeń impulsowych typu NEMP.

 

Nowoczesne badanie urządzeń wielkogabarytowych

 

Komora SAC umożliwi w pełni normatywne badania kompatybilności elektromagnetycznej  wszelkiego rodzaju urządzeń techniki morskiej. Będzie to jedna z największych i najnowocześniejszych tego typu komór w Polsce, pozwalająca na przeprowadzenie badań urządzeń wielkogabarytowych o masie do 5 ton i w zakresie częstotliwości do 40 GHz. Dzięki temu Spółka dołączy do grona nielicznych akredytowanych laboratoriów, posiadających tego typu kompleksowe stanowiska badawcze. Rozszerzy to posiadaną od 1996 roku przez CTM akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz uznanie Polskiego Rejestru Statków.

 

„To przedsięwzięcie wykorzystuje kompetencje i doświadczenie obu firm. Inwestycja realizowana przy wsparciu środków pozyskanych w ramach POIR 4.2. pozwoli rozszerzyć potencjał CTM, zapewniając jeszcze bardziej profesjonalne warunki do badań i rozwoju urządzeń i systemów techniki morskiej. Ugruntuje to pozycję CTM jako naturalnego zaplecza badawczego dla przemysłu stoczniowego i elektrotechnicznego w północnej części kraju”  – powiedział p.o. Prezes Zarządu CTM  Marcin Wiśniewski.

 

Sprzęt do badań nowoczesnych urządzeń technicznych

 

W ramach projektu firma ASTAT sp. z o.o. dostarczy również system do badań odporności na narażenia polem elektrycznym częstotliwości radiowej. Będzie on z powodzeniem współpracował z komorą SAC 10 m, w której będą wykonywane badania zgodnie z najnowszymi wymaganiami norm dla natężeń pól do 50 V/m w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 40 GHz. W zakresie najwyższych częstotliwości zostanie zastosowane innowacyjne rozwiązanie, pozwalające na bardziej efektywne wykonywanie badań. System zostanie tak zaprojektowany, aby jednocześnie mógł wykonywać komercyjne badania odporności dla najwyższych określonych normami poziomów narażeń w pełnym zakresie częstotliwości. Ten rozbudowany system w połączeniu ze środowiskiem, jakim jest komora, zapewni jedne z największych możliwości badawczych w naszym kraju, w szczególności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Podpisana umowa zakłada również dostarczenie systemu do pomiarów emisji promieniowanej oraz przewodzonej, który podobnie jak system do badań odporności, będzie współpracował z komorą SAC 10 m. System ten pozwoli na pomiary emisji w zakresie częstotliwości do 44 GHz, w pełni zgodnie z obowiązującymi normami. W jego skład wchodzą takie urządzenia jak: wysokiej klasy odbiornik pomiarowy, skalibrowane anteny odbiorcze oraz wiele innych akcesoriów dedykowanych do badań współczesnych urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych.

 

Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie kompletnego „turn kee” – systemu pomiarowego, którego nowoczesność i innowacyjność jest unikatowa w skali światowej. Wdrożenie ich pozwoli CTM znaleźć się w czołówce instytucji z dziedziny Researche&Development produktów opartych na technologiach wysokoczęstotliwościowych. Firma ASTAT od 25 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją technologicznie zaawansowanych urządzeń dla firm z regionu Pomorza a właściwie całej Polski. Wykorzystamy to doświadczenie i wiedzę przy projektowaniu i realizacji stanowiska do badania odporności na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych dużej mocy” – powiedział Prezes Zarządu firmy Astat Romuald Winter

 

Technologia dla bezpieczeństwa

 

Zastosowanie w komorze technologii, wykorzystującej generator Marksa oraz specjalnie zaprojektowaną antenę, umożliwi przeprowadzanie badań odporności urządzeń techniki morskiej na impuls elektromagnetyczny. Stanowisko generujące impuls NEMP pozwala w warunkach laboratoryjnych zweryfikować odporność urządzeń na narażenia, jakie powstają w wyniku powstawania i rozprzestrzeniania się promieniowania elektromagnetycznego o szerokim widmie stosunkowo niskich częstotliwości, krótkim czasem trwania i bardzo dużym natężeniu (kilka nanosekund, amplituda pola rzędu 50 kV/m). Zjawiska te towarzyszą eksplozji nuklearnej, a przedmiotowe badania pozwalają sprawdzić niezawodność i zabezpieczenia systemów elektronicznych dla takich warunków, co z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów okrętowych i urządzeń techniki morskiej jest bardzo ważne.

 

Unikatowy park badawczo-naukowy w Europie

 

Współpraca obu firm wpływa realnie na podniesienie potencjału badawczego w kraju, ale również na arenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Rozwój infrastruktury i nowoczesne wyposażenie laboratoriów CTM zwiększają zakres, efektywność oraz skuteczność oferowanych badań, oraz dostępnych akredytacji. Pozwoli to na stworzenie kompleksowej oferty dla klientów. Ponadto otworzy możliwości rozszerzenia i rozwoju realizacji międzynarodowych programów europejskich z udziałem CTM. Dodatkowo pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowywaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesny sprzęt dostarczy firma EMC-FORTO s.c.

Postęp technologiczny sprawia, że właściwie co 2 lata powstają coraz bardziej zaawansowane urządzenia elektroniczne. Niesie to za sobą konieczność aktualizacji ich wymagań i badań technicznych. Ponieważ same urządzenia są coraz nowocześniejsze, to również zaplecze badawcze musi równolegle się rozwijać.

 

Wiąże się to z inwestowaniem zarówno w stanowiska badawcze jak i kompetencje ludzi uczestniczących w tym procesie. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM), jako członek konsorcjum EMC-LabNet, pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), środki na rozbudowę posiadanej infrastruktury badawczej. W szczególności dotyczą one badań urządzeń techniki morskiej. W ramach realizacji kolejnych etapów projektu EMC-LabNet, CTM i firma EMC-FORTO s.c. podpisali niedawno umowę na dostawę dwóch stanowisk do badań sprzętu techniki morskiej. Przedmiotem dostawy są:

  • stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości,
  • stanowisko do badania odporności urządzeń techniki morskiej na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości.

 

Certyfikat w akredytowanym laboratorium

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz standardami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi, urządzenia przeznaczone na jednostki pływające muszą spełniać wymagania towarzystw klasyfikacyjnych – m.in. Polski Rejestr Statków (PRS), DNV GL, Bureau Veritas, Lloyd’s Register i innych, zrzeszonych w ramach International Association of Classification Societies (IACS). Otrzymanie certyfikatu wymaga m.in. wykonania badań w akredytowanych laboratoriach.

 

Podpisana umowa na dostawę dwóch stanowisk, dedykowanych do badań sprzętu techniki morskiej pozwoli producentom i dostawcom urządzeń na wykonanie badań zgodnie z aktualnymi przepisami i wymogami. Każdy dostawca sprzętu na statek pod nadzorem np. Publikacji Nr 11/P Polskiego Rejestru Statków musi potwierdzić zgodność z tą publikacją.

 

Obecnie w Polsce niewiele laboratoriów ma możliwość wykonania tak dokładnych badań oraz pełnej kompleksowej usługi – od weryfikacji dokumentacji technicznej po uzyskanie certyfikatów. Przyspiesza to zdecydowanie niezbędne procedury konieczne do wprowadzenia urządzenia na rynek i jego sprzedaży.

 

Rozszerzona oferta usług badawczych

 

Potwierdzenie spełnienia przez urządzenie elektroniczne wymagań bezpieczeństwa, nie tylko jest wymogiem formalnym. Otrzymanie certyfikacji zwiększa zaufanie konsumentów do jakości produktu oraz daje przewagę konkurencyjną dzięki posiadaniu niezależnego certyfikatu jakości. Każdy certyfikowany wyrób otrzymuje znak certyfikacji, potwierdzający jego przebadane właściwości.

 

Nasze usługi skierowane są producentów i dostawców urządzeń elektrotechnicznych, w szczególności przeznaczonych jako wyposażenie jednostek pływających. Jednak nowe stanowiska umożliwiają badania sprzętu praktycznie w każdym z obszarów techniki – od sprzętu medycznego po automotive. Każda firma, która chce wprowadzić na rynek sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny może go przetestować w laboratoriach CTM.

 

Posiadane obecnie zaplecze techniczne i kompetencje zespołu, pozwalają wspierać prace nad nowoprojektowanymi, innowacyjnymi urządzeniami i systemami elektronicznymi na rzecz firm z sektora ICT zrzeszonych w parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach i klastrach. Posiadane akredytacje oraz nowe stanowiska umożliwiają również prowadzenie badań urządzeń powszechnego użytku.

 

Spotkanie Rady Konsorcjum projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC”

W dniach 7-8 maja 2019 roku w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.) w Gdyni odbyło się spotkanie Rady Konsorcjum projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele OBR CTM S.A., Politechniki Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Białostockiej. Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącego stanu realizacji prac i najbliższych planów dotyczących projektu, którego celem jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych, świadczących usługi z zakresu Kompatybilności Elektromagnetycznej.

 

Projekt, będący wynikiem umowy zawartej pomiędzy Konsorcjum EMC-LabNet a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.

W Gdyni powstanie kolejne nowoczesne laboratorium badawcze

Gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM) dysponuje rozwiniętą infrastrukturą badawczą, ukierunkowaną na badania urządzeń techniki morskiej oraz sprzętu instalowanego na platformach lądowych i powietrznych. Aktualnie CTM realizuje, zaplanowaną na najbliższe trzy lata inwestycję, która znacząco podniesienie potencjał badawczy jego laboratoriów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Obejmie ona budowę nowej hali laboratoryjnej, stanowiska do badań pól magnetycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Planowana inwestycja jest wynikiem podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC”, pomiędzy Konsorcjum EMC-LabNet (z udziałem CTM), a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Głównym celem projektu jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu EMC. W przypadku CTM, rozbudowa istniejącej infrastruktury badawczej, przyczyni się do rozszerzenia zakresu akredytacji, zapewniając tym samym kompleksowe wsparcie w obszarze usług badań laboratoryjnych.

 

W ramach inwestycji, na terenie ośrodka powstanie hala laboratoryjna o powierzchni ok. 1 tys. m kw., która zostanie wyposażona w wyspecjalizowane urządzenia badawcze. W budynku hali zostaną stworzone stanowiska badawcze, przestrzeń magazynowa oraz pomieszczenia laboratoryjne i socjalne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, w obiekcie zostaną utrzymane odpowiednie warunki środowiskowe dla prowadzenia badań. Dodatkowo, planowana jest również budowa niezależnej hali namiotowej, wykonanej z materiałów nieferromagnetycznych.

 

Czytaj dalej: https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdyni-powstanie-kolejne-nowoczesne-laboratorium-badawcze-n131342.html

CTM rozbudowuje infrastrukturę badawczą

W dniu 31 lipca 2018 roku w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet) realizowanego w zakresie Działania 4.2, w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sygnatariuszami umowy byli członkowie Konsorcjum Naukowo-Technologicznego tworzonego przez: Politechnikę Wrocławską (Lider), gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), Politechnikę Rzeszowską, Politechnikę Białostocką, Wojskową Akademię Techniczną oraz nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Głównym celem projektu EMC-LabNet jest rozbudowa i uzupełnienie zaplecza technicznego i bazy laboratoryjnej członków Konsorcjum oraz utworzenie strategicznej, unikatowej sieci wyspecjalizowanych laboratoriów, świadczących usługi z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Mają one stanowić komplementarne i kluczowe zaplecze dla zaawansowanych badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo mają na celu m. in. zwiększenie poziomu ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym i oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych.

 

W przypadku CTM, który dysponuje rozbudowaną infrastrukturą badawczą oraz wysokimi kompetencjami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia, realizacja projektu, który oprócz wkładu własnego zyskał również pokaźne dofinansowanie, wpłynie znacząco na podniesienie potencjału badawczego laboratoriów. Tym samym zwiększy zakres, efektywność i skuteczność oferowanych przez nie badań. Dalszy rozwój infrastruktury badawczej przyczyni się do znaczącego wzrostu możliwości wykonania kompleksowych badań laboratoryjnych oraz umożliwi ich wykorzystanie już na wczesnych etapach powstawania produktu (opracowywania modeli technicznych, demonstratorów technologii, prototypów), aż po finalne egzemplarze na etapie produkcji seryjnej. Wzrost możliwości badawczych będzie miał również istotny wpływ, na pozycję laboratoriów gdyńskiej Spółki na rynku Europejskiej Przestrzeni Badawczej, między innymi w kontekście możliwości realizacji nowych międzynarodowych programów europejskich. Dodatkowo pozyskana aparatura umożliwi prowadzenie badań nad opracowaniem oraz rozwojem nowych materiałów i technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań do produktów oferowanych na rynek krajowy i międzynarodowy.

Informacja o plikach Cookies

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności